Małopolski Urząd Marszałkowski kupuje komputery bez klauzul środowiskowych

Ponad 250 zestawów komputerowych, ponad 60 laptopów, prawie 80 monitorów… W zamówieniu na zakup ponad 400 sztuk różnego rodzaju sprzętów biurowych za prawie 1,5 mln zł zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego kryteria środowiskowe znaleźliśmy zaledwie w 13 urządzeniach.

Im więcej pracowników na umowę o pracę, tym łatwiej wygrać przetarg na ochronę w Kancelarii Prezydenta RP

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prezydenta RP dołączyła do grona instytucji, które zachęcają wykonawców do zatrudniania pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę. Niestety, brakuje wymogu określającego wymiar w jakim te osoby maja być zatrudnione.

VIII konferencja „Zielone zamówienia publiczne” – jak podążać za zmianami technologicznymi?

20. listopada br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się VIII doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych, organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Celem spotkania było promowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu środowiskiem zgodnie z najnowszymi dyrektywami unijnymi. Wydarzenie związane było z realizacją przyjętego przez Komitet ds. Europejskich 3 kwietnia 2013 r. Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kupuje papier z certyfikatem FSC. Ale ciągle można zrobić więcej!

Instytucje publiczne zużywają ogromne ilości papieru. Dlatego konieczne jest, aby przy jego wykorzystaniu w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wymaga aby dostarczany papier posiadał certyfikat FSC, podobnych rozwiązań nie stosuje się niestety na Politechnice Wrocławskiej. A przecież to tylko najprostsze rozwiązanie jakie można zastosować.

Kto zatrudni więcej osób na umowę o pracę? Motywujące kryteria oceny w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim

W zamówieniu na usługi sprzątania ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zastosowano klauzulę społeczną, zakładającą wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Co więcej, w kryteriach oceny ofert oprócz ceny jest również wskaźnik ilości osób zatrudnionych na podstawie takiej umowy.

Co kandydaci i kandydatki na prezydenta Warszawy sądzą o zrównoważonych zamówieniach?

Mariusz Dzierżawski, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Warszawa dla Rodziny”:

„Ustawa o zamówieniach publicznych nie przyniosła dobrych owoców. Mnożenie przepisów nie jest dobrym pomysłem. Jeśli chodzi o dyskryminację niepełnosprawnych, od lat walczę przeciw zbrodniczemu prawu do zabijania ich przed narodzeniem. Mam nadzieję, że dostrzegli Państwo nasze akcje.”

Jacek Sasin, reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość:

„W nawiązaniu do pytań w sprawie zrównoważonych zamówień publicznych, pragnę poinformować:

Początkowo z zainteresowaniem, a z czasem coraz większą akceptacją obserwowałem dyskusję na temat zrównoważonych zamówień publicznych. Nie ukrywam, że za szczególnie istotny uznałem problem „klauzul społecznych”, jakie można stosować w procesie udzielania zamówień publicznych. Już dawno uważałem, że udzielanie zamówień publicznych nie jest prostym mechanizmem wydatkowania środków publicznych. W tym procesie nie chodzi też tylko o transparentne i zapewniające uczciwą konkurencję wprowadzenie do krwioobiegu gospodarczego naszych (publicznych) pieniędzy, choć oczywiście oba wymienione elementy mają fundamentalne znaczenie. Bo zamówienia publiczne to dziesiątki, a tak naprawdę setki miliardów złotych, które w sposób oczywisty mają wpływ na gospodarkę (w 2013 r. udzielono zamówień na kwotę ponad 143 mld zł. tj. ponad 8% PKB).

Jak to może wyglądać w praktyce? Na przykład stosując nierozważnie kryterium ceny – w większości przypadków uzasadnione, ale nie zawsze. Zamawiający nazbyt często promują wykonawców, którzy chcąc osiągnąć jak najniższą wartość ofert przerzucają koszty na swoich pracowników. Zatrudnianie pracowników „na czarno”, podpisywanie fikcyjnych umów na najniższą ustawową stawkę, wreszcie nadmierne stosowanie umów cywilnoprawnych będących de facto umowami o pracę. To wszystko zjawiska znane i mające niestety także źródło w wadliwie funkcjonującym systemie udzielania zamówień publicznych. Jako Poseł spotykam się z takimi przypadkami często. Problem stał się na tyle poważny, że zmian zaczęły żądać już nie tylko środowiska pracownicze, ale i sami pracodawcy. Nie muszę chyba przekonywać, że „Prawo i Sprawiedliwość”, w tym i ja byliśmy zawsze aktywni w tej dyskusji i mocno kładliśmy nacisk na ochronę praw pracowników. Naturalną więc konsekwencją było poparcie przez Klub Parlamentarny PiS, w tym z moim skromnym udziałem, ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która m.in. dokonywała korekt w art. 29, 36 i 90 przez wprowadzenie norm wzmacniających ochronę pracowników i tym samym wykonawców, którzy poważnie (uczciwie) traktują swoje obowiązki, jako pracodawcy.

Ale oczywiście klauzule społeczne w systemie zamówień publicznych, to nie tylko problem form umów o pracę. To zatrudnianie niepełnosprawnych czy trwale bezrobotnych. Tu muszę przywołać niedościgły dla mnie wzór społecznej wrażliwości śp. Lecha Kaczyńskiego. Pan Prezydent, a miałem zaszczyt współpracować z Nim przez wiele lat, zawsze uczulał swoich współpracowników, by patrzeć na problemy i zadania przez pryzmat ludzi, których one dotyczą. Ustawa Prawo zamówień publicznych daje taką możliwość i jestem zwolennikiem stosowania instrumentów tam opisanych w przedmiotowym zakresie.

Odnosząc się natomiast do drugiego elementu „zrównoważonych zamówień publicznych” czyli do tzw. „zielonych zamówień”, to również patrzę na tę dziedzinę z zainteresowaniem. Sama ustawa Prawo zamówień publicznych otwiera np. możliwość określania kryteriów wyboru oferty na podstawie „aspektów środowiskowych”. Musimy jednak pamiętać, że doświadczenia w tym zakresie nie są w Polsce imponujące, a i instrumentarium prawne dość skromne. Wystarczy wspomnieć – obok cytowanego powyżej przepisu art. 91 ust. 2 Pzp – jedno Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do rodzajów zamówień publicznych (akt prawny, którego recepcja na grunt praktyczny przebiega, delikatnie mówiąc, średnio).

Oczywiście pamiętam o nowych Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dot. zamówień publicznych z lutego b.r., gdzie bardzo silnie akcentowane są kwestie ochrony środowiska. Mam więc świadomość, że dziedzina ta będzie w istotny sposób wpływała w przyszłości na rynek zamówień publicznych. Można tu dostrzec szanse, ale nie możemy odwracać oczu od zagrożeń. Proponowane przez ustawodawcę unijnego przepisy dotyczące „rachunku kosztów cyklu życia” przynoszą wielkie niebezpieczeństwo dla naszej gospodarki. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o tzw. „pakiecie klimatycznym”. Zwracam na te elementy uwagę, by podkreślić, że słuszne postulaty dotyczące ochrony środowiska muszą być wprowadzane rozsądnie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności. Tak widzę swoją rolę, jako parlamentarzysta, a w przyszłości – wierzę – Prezydent m. st. Warszawy.

W tym miejscu wypada powiedzieć kilka słów o jeszcze jednym, zdaniem niektórych komentatorów, elemencie „zrównoważonych zamówień publicznych” tj. wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jestem ogromnym zwolennikiem tego sektora naszej gospodarki i uważam, że zamówienia publiczne mogą być ważnym elementem kształtowania jego kondycji. Tu znów powołam się na nowe Dyrektywy unijne dot. zamówień publicznych, gdzie wsparciu dla MŚP poświęcono wiele miejsca. Tu widzę też ogromną rolę dla samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze, mogę złożyć deklarację, że Warszawa pod moim kierownictwem będzie miejscem, gdzie zrównoważone zamówienia publiczne będą traktowane poważnie.

Na zakończenie, pragnę podziękować za Państwa inicjatywę i stworzenie tym samym możliwości do prezentacji przez kandydatów na stanowisko Prezydenta m. st. Warszawy opinii w tak istotnych dla wszystkich obywateli sprawach, jak funkcjonowanie służby publicznej, w tym realizacja misji służenia społeczeństwu.”

Zrównoważone zamówienia publiczne – Jacek Sasin – odpowiedź w formie pliku pdf.

Sebastian Wierzbicki, reprezentujący Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem:

1. Jaka jest Pana opinia na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych?

Należy dążyć do jak najszerszego wprowadzenia zasady zrównoważonych zamówień publicznych.

2. Czy po objęciu stanowiska prezydenta miasta zamierza Pan wdrożyć w Urzędzie Miasta politykę stosowania tego rodzaju zamówień?

Tak

Zbigniew Wrzesiński, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność:

1. Tak

2. Tak

Andrzej Gorayski, reprezentujący Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia:

„Oczywiście całkowicie zgadzam się z założeniami Fundacji CentrumCSR.PL w sprawie zrównoważonych zamówień publicznych. Gdybym wygrał wybory w najbliższą niedzielę wdrożę zalecaną przez Państwa politykę.”

Hanna Gronkiewicz-Waltz, reprezentująca Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP:

„Kwestia udzielania zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych oraz kryteriów ekologicznych jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia zadań jakie realizuje m.st. Warszawa.

Tematyka aspektów ekologicznych, wpisuje się w szeroko komentowaną problematykę tzw. zielonych zamówień publicznych. Jest to polityka, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria lub wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówień publicznych i poszukują rozwiązań ograniczających wpływ produktów lub usług na środowisko. Niewątpliwą korzyścią wynikającą ze stosowania ekologicznych przetargów jest poprawa stanu środowiska naturalnego przejawiająca się redukcją emisji dwutlenku węgla, ochroną zasobów naturalnych, zmniejszeniem ilości substancji szkodliwych dla środowiska oraz przyczynia się do bardziej zrównoważonego rozwoju. Jest to polityka z całą pewnością zasługująca na akceptację i praktyczne stosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych w m.st. Warszawie.

Z kolei instrumentem, który uzupełnia działania instytucji publicznych i pozwala osiągnąć dodatkową wartość społeczną są uregulowane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych klauzule społeczne. Biorąc pod uwagę doniosłą rolę tych zagadnień, na początku 2013 r. powołano w Urzędzie m.st. Warszawy grupę roboczą ds. klauzul społecznych. W ramach pracy grupy tworzone są instytucjonalne podstawy, umożliwiające praktyczne stosowanie ww. rozwiązań przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Efektem pracy grupy będzie tworzony aktualnie praktyczny podręcznik dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, dzielnic oraz jednostek administracyjnych m.st. Warszawy na temat możliwości stosowania klauzul społecznych w ramach prowadzonych przez te podmioty postępowań przetargowych. Wdrożenie tych prospołecznych działań w ramach struktury Miasta Stołecznego Warszawy, należy bowiem poprzedzić przede wszystkim elementami pogłębionej edukacji i wskazania podmiotom udzielającym zamówień publicznych podstaw prawno-organizacyjnych i zakresu możliwych rozwiązań. Taką funkcję niewątpliwie spełni przygotowywany przez grupę roboczą praktyczny podręcznik.

Na marginesie warto przytoczyć również przykład skutecznego zastosowania działań prospołecznych przy udzielaniu zamówień publicznych. W jednej z procedur przetargowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, skorzystaliśmy z możliwości jakie daje art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie dotyczyło usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych. Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia do każdej części zamówienia co najmniej dwóch osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, tj. bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych lub uchodźców. Zamówienia udzielono spółdzielni socjalnej „Kto rano wstaje” z Warszawy.

Nie ulega wątpliwości, że podstawą dalszego wdrażania zielonych zamówień publicznych oraz zastosowania klauzul społecznych, będą zarówno pozytywne przykłady prowadzonych procedurach przetargowych, jak i realizowane w m.st. Warszawie działania edukacyjno-promocyjne wśród podmiotów prowadzących procedury przetargowe w m.st. Warszawie. Istotne będą również planowane w 2015 r. stacjonarne szkolenia z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla ok. 300 pracowników Urzędu, dzielnic oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy. Planujemy również zakup szkoleń e-learningowych z tej tematyki w celu zapoznania się z zagadnieniem klauzul społecznych każdemu zainteresowanemu pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy.”

Joanna Erbel, reprezentująca Komitet Wyborczy Partia Zieloni:

„Administracja publiczna jest bardzo ważnym konsumentem towarów i usług na rynku lokalnym. Pieniądze publiczne będą wydawane w taki sposób, aby jak najskuteczniej przyczyniać się do poprawy jakości życia w wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W zamówieniach publicznych należy stosować rozwiązania, które gwarantują zatrudnienie osób z grup marginalizowanych, służą pozostawieniu pieniędzy w lokalnym obiegu oraz przyczyniają się do ochrony środowiska. W dłuższej perspektywie takie inwestycje są opłacalne również ekonomicznie.

Polskie prawo daje duże możliwości formułowania zamówień służących realizacji polityk publicznych. Miasto wprowadzi klauzule społeczne, które pozwolą kierować zamówienia do przedsiębiorców zatrudniających osoby z grup w trudnej sytuacji na rynku pracy, dbających o ich rozwój zawodowy. Zamówienia poniżej progu wymaganego w ustawie mogą być kierowane do konkretnych podmiotów wybranych ze względu na ich pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy. Miasto będzie zlecać zadania publiczne w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym. Unijna polityka zmierza w kierunku zwiększenia odpowiedzialności społecznej władz odpowiedzialnych za zamówienia. Warszawa może i powinna być w Polsce pionierem tych zmian.”

Co kandydaci na prezydentów miast sądzą o zrównoważonych zamówieniach publicznych?

Miasta monitorowaneCzy zrównoważone zamówienia publiczne staną się standardem w działaniach prowadzonych przez prezydentów dużych miast? Co Ryszard Grobelny, Jacek Majchrowski, Rafał Dutkiewicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz czy Jacek Sasin sądzą o zrównoważonych zamówieniach? Oto odpowiedzi jakich udzielili nam kandydatki i kandydaci na prezydentów Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Co kandydaci i kandydatki na prezydenta Poznania sądzą o zrównoważonych zamówieniach?

Maciej Wudarski, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta, kandydujący na stanowisko prezydenta Poznania:

1. „W mojej ocenie – przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji – instytucja zrównoważonych zamówień publicznych może być stosowana przez podmioty publiczne jako istotny instrument oddziaływania na takie obszary życia jak gospodarka, wykluczenie społeczne, środowisko czy innowacje. W szczególności, w skali lokalnej popierać należałoby te rozwiązania, które w proces zamówień publicznych włączają w szerszym zakresie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także zachęcają podmioty z sektora prywatnego do prowadzenia odpowiedzialnej społecznie polityki kadrowej. Za przykład może posłużyć możliwość podziału większych projektów na kilka zamówień, które będą mogły być realizowane przez mniejszych przedsiębiorców, czy określania wymogów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych przez wykonawcę.

Jednocześnie, mimo iż w obecnym stanie prawnym istnieją już dostateczne podstawy do realizacji niektórych z tych postulatów, wydaje się, że wprowadzenie bardziej jednoznacznych regulacji i dyrektyw w zakresie problematyki zrównoważonych zamówień publicznych mogłoby pozytywnie wpłynąć na popularyzację ich stosowania.”

2. „Zdecydowanie tak – w zakresie, w jakim umożliwiają to obowiązujące aktualnie przepisy oraz nie będzie to budziło poważniejszych wątpliwości co do zgodności takiej polityki z wymaganiami uczciwej konkurencji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że czynności takie nie mogą podejmowane w sposób doraźny lub fasadowy – istotne może okazać się natomiast, aby na tej koncepcji zbudować spójną strategię stosowaną przynajmniej w części z sfer objętych zrównoważonymi zamówieniami publicznymi. Sądzę, że taka strategia powinna przyczynić się do zwiększenia przejrzystości procesu zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Miasta, a tym samym zainteresować nimi nowych przedsiębiorców (którzy dotychczas z różnych względów nie decydowali się na zaangażowanie w te procedury) oraz promowanie korzystnych dla społeczeństwa i środowiska rozwiązań.”

Ryszard Grobelny, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska, kandydujący na stanowisko prezydenta Poznania:

1. Jaka jest Pana opinia na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych?

” Związek Miast Polskich, którego jestem prezesem, od wielu lat jest gorącym zwolennikiem zmian reguł, które obowiązują w zamówieniach publicznych. Jestem zwolennikiem przejścia na zasadę, w której cena nie jest głównym wyznacznikiem zamówienia, ale ważne są również elementy jakościowe jak i możliwości wsparcia określonych interesów Państwa czy gospodarki lokalnej, jak Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, jak poszczególne branże np. rozwiązania innowacyjne, szczególnie wrażliwe grupy społeczne itp. To wszystko powinno być możliwe do wpisania w Ustawę Prawo zamówień publicznych. Na szczęście ta ustawa sie zmienia, pech że zmienia sie zbyt wolno i zbyt długo trwa tego typu walka.”

2. Czy po objęciu stanowiska prezydenta miasta zamierza Pan wdrożyć w Urzędzie Miasta politykę stosowania tego rodzaju zamówień?

„W Mieście staramy się już wdrażać tego typu rozwiązania, więc dla nas nie jest to nowością. Natomiast napotyka to na olbrzymią barierę, ponieważ większość naszych rozwiązań, które stosowaliśmy, nie uzyskiwało poparcia ani Urzędu Zamówień Publicznych ani Krajowej Izby Odwoławczej.”

Anna Wachowska-Kucharska, reprezentująca Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej, kandydująca na stanowisko prezydent Poznania:

„Zgadzam się z koniecznością wprowadzenia MZZP w zakresie, w jakim dopuszcza to obowiązujące prawo. Wydaje się to oczywiste, ze przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, jako przedstawicielka władzy wykonawczej powinnam uwzględniać potrzeby osób wykluczonych i ochronę środowiska. Uważam, że należy unikać podpisywania umów z firmami, które zatrudniają osoby niepełnosprawne po to, aby wyłudzić środki z PFRON.”

Co kandydaci i kandydatki na prezydenta Katowic sądzą o zrównoważonych zamówieniach?

Arkadiusz Godlewski, reprezentujący Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP:

„Nie tylko deklaracje ale i dotychczasowe doświadczenie mają znaczenie. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych to ważny element wspierania lokalnego rynku pracy, a zwłaszcza podmiotów, które zatrudniają osoby niepełnosprawne i podmioty ekonomii społecznej. W swojej dotychczasowej działalności – zarządzając Parkiem Śląskim wprowadziłem takie rozwiązanie i przynosi to obopólne korzyści. Odnośnie promowania w zamówieniach rozwiązań proekologicznych – absolutnie popieram i zamierzam stosować tego typu rozwiązania, wszak Zielone Katowice – to zobowiązuje.”

Jerzy Ziętek, reprezentujący  Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Ziętka:

„Nie wyobrażam sobie, by odpowiedź na pytanie nr 1 mogła być inna niż pozytywna. Nie powinno się osądzać rzeczy dobrych inaczej niż dobrze.

Co do praktycznej realizacji zrównoważonych zamówień publicznych w aspekcie społecznym zamierzam stosować opisane rozwiązania. Jest niedopuszczalnym zaniedbaniem płacenie przez Miasto Katowice kar za niezatrudnianie wymaganej liczby osób niepełnosprawnych. To nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale i zdrowego rozsądku. Nie wyobrażam sobie zatrudniania urzędników na niepełny etat bez umowy o pracę.

Także wdrożenie rozwiązań przyjaznych ekologicznie jest w każdym urzędzie potrzebne i praktyczne zarazem i będę je – o ile, rzecz jasna, będzie to także nienadwyrężające budżet – stosował możliwie jak najszerzej. Oprócz stosowania urządzeń energooszczędnych (które przy dłuższej eksploatacji są bardziej opłacalne niż „zwykłe”) nie widzę najmniejszych przeszkód, aby w wewnętrznej korespondencji urzędu posługiwać się papierem pochodzącym z recyklingu, a gdy to prawnie możliwe – w ogóle zrezygnować z wersji papierowej korespondencji. Do takiej formy wymiany korespondencji w pierwszej kolejności będę chciał przekonać rady jednostek pomocniczych (rady dzielnic) i ich zarządy.”

Adam Stach, reprezentujący Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe:

  1. Należy stosować zrównoważone zamówienia publiczne.
  2. Po objęciu stanowiska prezydenta miasta wdrożę politykę zrównoważonych zamówień publicznych.

Co kandydaci i kandydatki na prezydenta Wrocławia sądzą o zrównoważonych zamówieniach?

Aldona Wiktorska-Święcka, reprezentująca Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy:

„Moja opinia dot. stosowania tego narzędzia w zarządzaniu miastem jest pozytywna. Wynika m.in. z mojego programu, w którym jednym z priorytetów jest zrównoważony rozwój, jak również przygotowania teoretycznego i praktycznej znajomości funkcjonowania tego typu rozwiązań w miastach zachodniej Europy. Po objęciu stanowiska prezydenta Wrocławia wdrożę do polityki magistratu zrównoważone zamówienia publiczne.”

Konrad Rychlewski, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Wrocławska:

1. Jaka jest Pana opinia na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych?

„Są one nieodzownym elementem ponownego uczłowieczenia naszej przestrzeni publicznej. Obecne uregulowania prawne, ukierunkowane na stosowanie zasady najniższej ceny, niszczą konkurencję jakością – też w rozumieniu dbałości o środowisko naturalne czy sprawiedliwość społeczną. Łączna wartość zamówień publicznych w naszym kraju to przeszło 150 mld zł rocznie. Należy dołożyć starań, aby jak największa część z nich odbywała się zgodnie z zasadami zamówień zrównoważonych. Tylko wtedy przedsiębiorcy oferujący lepsze warunki pracy i dbający o środowisko naturalne mają realne szanse przetrwania na rynku.”

2. Czy po objęciu stanowiska prezydenta miasta zamierza Pan wdrożyć w Urzędzie Miasta politykę stosowania tego rodzaju zamówień?

„Tak, zamierzam.

Czemu to nie jest pusta obietnica?

a) Odejście od stosowania umów „śmieciowych” od samego początku jest w naszym programie. To samo dotyczy zwiększenia nakładów na prace interwencyjne. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i gwarancja stosowania umów o pracę to natomiast elementy zrównoważonych zamówień publicznych.

b) Samemu będąc osobą niepełnosprawną, poprawę sytuacji takich osób na rynku pracy uważam za jeden z naszych najważniejszych celów.

c) To nasz komitet, czyli ja też, mówi o całkowitej rezygnacji z inwestycji w nowe drogi i domaga się przeniesienia wszystkich środków infrastrukturalnych na inwestycje w transport zbiorowy. Jesteśmy pod tym względem najbardziej „zielonym” komitetem we Wrocławiu. Nawet jak inni podobnie myślą o ochronie środowiska naturalnego, to tego nie mówią.

Zrównoważone zamówienia publiczne idealnie wpisują się w naszą linię propracowniczej, rozsądnej i ekologicznej lewicy.”

Rafał Dutkiewicz, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz z Platformą:

„W odpowiedzi na Państwa zapytanie, skierowane do Prezydenta Wrocławia, w sprawie stosowania zrównoważonych zamówień publicznych pragnę poinformować, że zagadnienie to jest ważnym elementem działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia, jak również środowiska pracy pracowników Urzędu. Pragnę podkreślić, że w Urzędzie Miejskim Wrocławia został wdrożony i jest nadal utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje między innymi zarządzanie środowiskowe. W ramach zadań wynikających z zarządzania środowiskowego w Urzędzie został wdrożony i certyfikowany System Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Równie ważne dla Urzędu staje się stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych.”