Analysis regarding social clauses in Warsaw and governmental entities

800px-Kancelaria_Prezesa_Rady_MinistrowLast year we prepared two reports regarding the way public authorities in Warsaw and the government (ministries, regional representatives) use social clauses in public procurement.

The point of departure for further analysis were two documents: the Ordinance of the President of Warsaw from October 1st 2015 and the Recommendation of the Council of Ministers from June 28th 2015.

Innowacyjne i zielone zamówienia publiczne w Oslo

C 100W sieci pojawiła się już najnowsza edycja publikacji „Cities 100”, zbierająca dobre praktyki promowania zrównoważonego rozwoju przez miasta na całym świecie.

Wśród nich znalazła się również stolica Norwegii, która postanowiła wykorzystać zamówienia publiczne do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych z sektora budowlanego.

Ochroniarze dostaną mniej niż minimalna płaca godzinowa?

OchroniarzPuls Biznesu alarmuje – choć od 1 stycznia obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 złotych za godzinę, to nie wszyscy publiczni zamawiający są gotowi na tę zmianę.

„Sądy, delegatury Najwyższej Izby Kontroli, filie ZUS, oddziały GDDKiA, szpitale, szkoły wyższe, a nawet muzea — takie instytucje znalazły się na cenzurowanym w Polskim Związku Pracodawców Ochrony (PZPO).

Zapraszamy na Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych!

baner_kongres

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych został partnerem najważniejszego wydarzenia skupiającego przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne w Polsce.

Tegoroczna edycja to okazja do nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych, poznania wyjątkowych gości i ekspertów, oraz możliwość zdobycia wiedzy w czasie praktycznych warsztatów. 

Zapraszamy do rejestracji na: kongres-wykonawcow.pl

Materiały dotyczące społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych

Podstawowe akty prawne poświęcone zamówieniom publicznym:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) – podstawowy akt prawny regulujący kwestie realizacji zamówień publicznych w Polsce. Zamieszczony dokument jest tekstem ujednoliconym, opracowanym po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 1020) aktualnym na dzień 21 października 2016.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2914 r. w sprawie zamówień publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE26-02-2014  – najważniejszy dokument Unii Europejskiej regulujący zasady realizacji zamówień publicznych.

Publikacje w języku polskim:

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 – mapa drogowa działań, realizowanych na rzecz upowszechniania stosowania klauzul społecznych i środowiskowych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną – raport Najwyższej Izby Kontroli sprawdzający poziom stosowania propracowniczych zapisów w zamówieniach instytucji publicznych.

Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r. – badanie Urzędu Zamówień Publicznych.

Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – przewodnik po dobrych praktykach wydany przez Urząd Zamówień Publicznych.

Społeczna odpowiedzialność instytucji udzielających zamówień publicznych w aktach prawa krajowego i europejskiego. Możliwości uwzględnienia aspektów pracowniczych w zamówieniach publicznych dotyczących usług technicznych – raport Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a  przedstawia zagrożenia z jakimi mogą stykać się pracownicy techniczni realizujący zamówienia publiczne oraz przedstawia narzędzia dzięki którym instytucje publiczne mogą zapobiegać ich powstawaniu.

Green Public Procurement – kryteria środowiskowe GPP – przedstawia kluczowe czynniki oddziaływania przedstawionych produktów na środowisko, kryteria jakie powinno się uwzględniać przy dokonywaniu zakupów.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – podręcznik dotyczący stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych wydany przez Urząd Zamówień Publicznych.

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych – wydany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej.

Zielone zamówienia publiczne – publikacja dotycząca stosowania zielonych zamówień publicznych wydana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zielone zamówienia publiczne. Praktyczny przewodnik dla beneficjentów funduszy europejskich – publikacja dotycząca stosowania zielonych zamówień publicznych wydana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa – wydany przez Ministerstwo Gospodarki podręcznik, w którym znajdują się informacje dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych, Warszawa 2008.

Strony internetowe w języku polskim:

Zamówienia społecznie odpowiedzialne – witryna Urzędu Zamówień Publicznych poświęcona społecznie odpowiedzialnym zamówieniom publicznym.

Zielone zamówienia publiczne – strona Urzędu Zamówień Publicznych poświęcona zielonym zamówieniom publicznym.

Nie tylko klauzule społeczne! – artykuł dotyczący społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w Polsce, zamieszczony na portalu ekonomiaspoleczna.pl autorstwa Tomasza Schimanka, eksperta Instytutu Spraw Publicznych.

klauzulespoleczne.pl – strona prowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy. Można znaleźć na niej przykłady stosowania klauzul społecznych w Polsce, a także informacje o szkoleniach dla pracowników administracji publicznej ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Publikacje z działań Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych:

Biuletyn CPS Dialog poświęcony konferencji o zrównoważonych zamówieniach publicznych zorganizowanej przez Fundację CentrumCSR.PL we współpracy z Fundację im. Friedricha Eberta i CPS „Dialog”. Prezentuje wypowiedzi panelistów, a także wyniki realizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL monitoringu przetargów (publikacja posiada również wersję w języku angielskim).

Practical Guide: Socially Responsible ICT-Procurement – anglojęzyczna publikacja przygotowana przez Weed – World Economy, Ecology & Development, partnera Fundacji CentrumCSR.PL w projekcie Electronics Watch. Prezentuje dobre praktyki stosowania społecznie odpowiedzialnych rozwiązań w zakresie zakupów sprzętu elektronicznego.

Wrobieni w serwery – anglojęzyczny raport sieci Good Electronics, do której należy CentrumCSR.PL. Opracowanie pokazuje, że publiczne uczelnie w całej Europie w ramach zamówień publicznych kupują sprzęt komputerowy produkowany z wykorzystaniem pracy przymusowej.

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce – raport Fundacji CentrumCSR.PL – materiał prezentujący rezultaty I etapu monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.

Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe – publikacja skierowana do instytucji realizujących zamówienia publiczne oraz zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.

Publikacje w języku angielskim:

Strategic Use of Public Procurement in Europe – raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez niemiecki think-tank Adelphi. Opisuje polityki państw członkowskich UE względem zrównoważonych zamówień publicznych, Berlin 2011.

Guidance to Foster Green Public Procurement – wydany przez European Environmental Bureau przewodnik po zielonych zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej, 2012.

Protecting Human Rights in the Supply Chains – materiał brytyjskiego Chartered Institute of Procurement & Supply.

Success Stories in Socially Rresponsible Public Procurement. Using Public Spending to Drive Improvements for Workers in Global Supply Chains – najnowszy raport konsorcjum Landmark prezentujący dobre praktyki z zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, Barcelona 2014.

Buy IT Fair. Guideline for sustainable procurement of computers – publikacja przedstawiająca możliwości związane z odpowiedzialnymi zakupami sprzętu elektronicznego, Berlin 2009.

Best practices in sustainable public procurement of IT hardware in Europe. Report of the Procure IT Fair European Roundtable Meeting – Raport prezentujący dobre praktyki z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych sprzętu elektronicznego w Europie, Amsterdam 2010.

Strony internetowe w języku angielskim:

International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights – strona prezentująca przykłady powiązań między decyzjami zakupowymi instytucji publicznych a stanem praw człowieka na całym świecie.

Public Procurement Podcast – cykl kilkudziesięciu audycji radiowych poświęconych realiom zamówień publicznych.

Dziennik Gazeta Prawna: Rząd wprowadził minimalną stawkę godzinową, ale sam tyle za pracę płacić nie chce

Konrad Wojciechowski informuje o publicznych zamawiających, którzy nie realizują obowiązku płacenia minimalnej płacy godzinowej w wysokości 13 złotych brutto.

„Prezes Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych Grzegorz Piskalski staje po stronie oferentów. – Przerzucono na zamawiających obowiązek sprawdzania, czy świadczenia rzeczywiście wypłacane są w minimalnej kwocie. A oni nie bardzo mają narzędzia, by to robić. Niestety generalny inspektor ochrony danych osobowych wydał opinię, że zamawiający nie ma prawa wglądu w umowy, które podwykonawca zawiera z jego pracownikami. I jak tu kontrolować, czy prawo rzeczywiście jest respektowane? – pyta retorycznie Piskalski.”

Więcej – na stronie internetowej Dziennika Gazety Prawnej.

Opinia Instytutu ZZP nt. „Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”

gp-kwadrat-300x300b-kozekRażąco niska skala stosowania zapisów społecznych i środowiskowych w polskich zamówieniach publicznych stanowi istotny problem społeczny.

W opinii Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych przedstawiony do konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych KPD nie odzwierciedla skali tego problemu.

2016 – rok pracy, rok sukcesów

Zrównoważone zamówienia publiczne__Fot_Kuba_Kiljan_Kuznia_Zdjec_018Międzynarodowa konferencja, skuteczne interwencje, nowe inicjatywy – to był dobry, dziesiąty rok działania Centrum.

Co robiliśmy w dziedzinie upowszechniania zrównoważonych zamówień publicznych?

Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: listopad-grudzień 2016

W najnowszym wydaniu newslettera informujemy m.in. o wynikach naszej analizy przetargów po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przeczytacie w nim również m.in. o opinii GIODO, która utrudni sprawdzanie realizacji przez wykonawców wymogu zatrudniania na umowę o pracę.

Nie zabrakło również dobrych i złych praktyk z naszego monitoringu oraz doniesień medialnych na temat naszej działalności. Zapraszamy do lektury!

Portal Samorządowy: Nowela zamówień publicznych. Jakie przyniosła plusy i minusy?

portal-samorzadowyNaszą ocenę sytuacji w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych opublikował Portal Samorządowy:

„- Zamówienia zastrzeżone dla wykonawców zatrudniających osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych stanowiły jedynie 3 proc. przebadanych ogłoszeń.

Obok narzędzi umożliwiających egzekwowanie zapisów o zatrudnianiu na umowę o pracę oraz upowszechniania klauzul środowiskowych będzie to jedno z najważniejszych wyzwań, stojących w najbliższym czasie przed zamawiającymi – mówi Grzegorz Piskalski.”

Więcej – na stronie internetowej Portalu Samorządowego.