Czas na Lokalne Forum Dialogu w Łodzi!

lodz-loga

13 grudnia porozmawiamy na temat zrównoważonych zamówień publicznych oraz możliwości ich wykorzystania w procesie rewitalizacji miasta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu, które odbędzie się w godz. 10.00-14.00 w Biurze Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Piotrkowska 113.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 grudnia, godz. 12.00 na adres g.piskalski@centrumcsr.pl.

Urząd Miasta Łódź oraz Fundacja CentrumCSR.PL

zapraszają na

Lokalne Forum Dialogu

na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych

które odbędzie się

13 grudnia 2016 (wtorek) w godz. 10.00 – 14.00

w Biurze Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Piotrkowska 113.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 grudnia, godz. 12.00 na adres g.piskalski@centrumcsr.pl.

Zrównoważone zamówienia publiczne (ZZP) to realizowane przez instytucje publiczne – urzędy centralne, jednostki samorządowe czy uczelnie wyższe – przetargi, do których wprowadzone zostały zapisy sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych.

Wprowadzenie do ich treści gwarancji zatrudnienia na umowę o pracę czy zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób z niepełnosprawnością) pozwala na poprawę warunków pracy – szczególnie w branżach, w których instytucje publiczne mają duży udział, takich jak usługi ochrony czy sprzątania.

Dbanie o normy, takie jak efektywny energetycznie sprzęt elektroniczny czy niskoemisyjny transport publiczny pozwala z kolei na oszczędności w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz na skuteczną walkę z negatywnymi zjawiskami, takimi jak zanieczyszczenie powietrza.

Możliwość stosowania tego typu zapisów została wsparta przez niedawną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Skala ich stosowania zależy jednak przede wszystkim od ogłaszających przetargi instytucji.

Wielki potencjał do wykorzystania zrównoważonych zamówień publicznych mają miasta. Globalne metropolie prześcigają się w kreowaniu innowacji w zrównoważonych zamówieniach. Również „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+” zaleca władzom samorządowym „szeroko wdrożyć w miejskich zamówieniach publicznych klauzule społeczne oraz instrumenty ustawy o rewitalizacji wspierające zatrudnienie lokalne u wykonawców przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

W Programie znajdziemy również deklarację, że „odpowiednie klauzule gwarantujące zachowanie preferencji zatrudnienia dla mieszkańców obszaru rewitalizacji zostaną zawarte w dokumentach przetargowych i umowach na dzierżawę uzbrojonych terenów”.

Wokół klauzul społecznych i ekologicznych narosło wiele obaw ze strony zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotyczą one zarówno odchodzenia od kryterium najniższej ceny, jak i możliwości sprawdzenia w praktyce realizacji propracowniczych i proekologicznych zapisów.

Spotkania z cyklu Lokalnych Forów Dialogu mają na celu stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom (instytucjom publicznym, wykonawcom, organizacjom pozarządowym, obywatelom) przestrzeni dyskusji na temat roli zamówień publicznych w promowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju.

W ich trakcie prezentujemy wyniki monitoringu stosowania ZZP realizowanego przez Fundację w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych”.

Program spotkania:

10.00 – Przywitanie uczestników

10.15 – Prezentacje wprowadzające

  • Tomasz Jakubiec, Urząd Miasta Łódź – „Samorządy a zamówienia publiczne w teorii i praktyce”.
  • Grzegorz Piskalski, Fundacja CentrumCSR.PL, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych  – „Potencjał wykorzystania zrównoważonych zamówień publicznych dla rewitalizacji Łodzi”.
  • Magdalena Bednarek – Sicińska, Dagmara Janczyk, Urząd Miasta Łódź – „Klauzule społeczne w praktyce na przykładzie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi”
  • Aleksandra Podkońska, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – Udział podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w rynku zamówień publicznych z perspektywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

11.30 – Dyskusja

13:00 – Obiad

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” w programie FIO finansowanym ze środków MRPiPS.

Grafika newsletter FIO