Misja Fundacji

O Fundacji

Fundacja CentrumCSR.PL jest istniejącą od 2006 roku niezależną organizacją pozarządową działającą non-profit. Fundacja jest think-tankiem, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, prowokowaniem debaty publicznej oraz lobbingiem w zakresie CSR. Współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy w Polsce i za granicą. Oferuje swoją wiedzę i doświadczenia innym organizacjom społecznym, związkom zawodowym oraz administracji publicznej. Fundacja współpracuje z biznesem, ale nie świadczy usług konsultingowych.

Misja

Misją fundacji jest popularyzacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR), rozumianej jako zobowiązanie przedsiębiorstw do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społecznoekonomicznego, w szczególności poprzez dobrowolne zobowiązania etyczne, społeczne i ekologiczne wykraczające poza minimum wyznaczone obowiązującymi normami prawa, realizowane także we współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Cele

Fundacja stawia sobie za cel:

  • prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;

  • propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;

  • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

Sieci

Fundacja CentrumCSR.PL należy do następujących sieci organizacji pozarządowych:
 

Grupa ZagranicaGrupa Zagranica – krajowa platforma zrzeszająca organizacje zajmujące się pomocą rozwojową i edukacją globalną

 

Good Electronics logoGoodElectronics – światowa sieć zrzeszająca organizacje obywatelskie działające na rzecz poprawy warunków pracy w globalny przemyśle elektronicznym

Stop TTIPSTOP TTIP – sieć europejskich organizacji międzynarodowych, domagających się wstrzymania negocjacji nad umową handlowo-inwestycyjną między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską

 

6Więcej niż energia – grupa przeszło 140 organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz samorządów wspierających ideę rozwoju obywatelskiej energetyki odnawialnej

 

ECCJ logoEuropean Coalition for Corporate Justice (w latach 2006-2017) – największa europejska sieć organizacji działających na rzecz stworzenia ram prawnych działania korporacji wielonarodowych

 

Źródła finansowania

Fundacja utrzymuje się z pozyskiwania środków publicznych na realizację projektów, nie prowadzi działalności gospodarczej. W latach 2011 – 2013 otrzymaliśmy dotacje z Komisji Europejskiej (EuropeAid oraz DG Employment), Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO), Fundacji im. Friedricha Eberta. Budżet fundacji wyniósł 118 538 PLN w 2011 r., 169 377 PLN w 2012 r., 276 200 PLN w 2013 r.

Dokumenty Fundacji